ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN ONZICHTBAAR

 

NAAR BRUIKBAAR

Algemene voorwaarden SharingZ
 

Artikel 1: Begrippen

1.1    Algemene voorwaarden
Deze door SharingZ gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van SharingZ, www.SharingZ.nl zijn hier te downloaden.
 

1.2 Deelnemer
Degene die een door SharingZ geroganiseerde les, workshop, of retreat volgt of wenst te volgen bij SharingZ.
 

1.3    Losse les
Een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij SharingZ anders dan op basis van het lidmaatschap.
 

1.4    Lidmaatschap
Een door SharingZ uit te geven en door een deelnemer te betalen lidmaatschap voor het volgen van lessen bij SharingZ.
 

1.5    Pivésessie
Een door SharingZ uit te geven, en een door de cursist te betalen privé yoga, Chi Neng Chigong, NLP of Meditatie sessie.
 

1.6    Website
De website van SharingZ, www.SharingZ.nl

1.7    Workshop
Een door of bij SharingZ gegeven workshop.
 

1.8    SharingZ
Waar in dit regelement gesproken woordt over SharingZ wordt specifiek bedoeld SharingZ, Julianastraat 3, 5491 JZ St. Oedenrode, ingeschreen bij de KJ.V.K. te Eindhoven onder nummer 83765425

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op het lidmaatschap, losse lessen, privésessies, workshops en retreats bij SharingZ.
Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
 

2.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij SharingZ als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door SharingZ worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

Artikel 3: Lidmaatschap, losse les, privé sessies
 

3.1
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Het lidmaatschap word afgesloten voor een bepaalde periode van 1 aaneengesloten kalendermaand en wordt daarna automatisch stilzwijgend omgezet in een lidmaatschap per maand.
 

3.2 Inhalen les(sen)
Een cursist/deelnemer mag een gemiste les binnen 1 maand inhalen. De docent behoudt het recht om een cursist/deelnemer die een les inhaalt te weigeren als de docent het maximaal aantal deelnemers overschreden vindt.Vaste deelnemers gaan voor op de inhalende cursist/deelnemer.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor d continuïteit in deelname van de lessen.
Er wordt geen financiële regeling getroffen voor lessen waaraan niet is deelgenomen.

Tijdens nationale feestdagen is er geen les. Deze gemiste les mag de cursist inhalen op basis van beschikbaarheid en zonder reservering.
Bij einde abonnement vervallen alle eventuele resterende inhaallessen.

Lukt inhalen binnen 1 maand niet, dan kan de cursist contact opnemen met info@sharingz.nl.
De enige rededen die een verzoek tot verruiming van de inhaaltermijn mogelijk maken zijn; ziekte, vakantie en/of overleijden ieerste graads. SharingZ behoudt het recht dit verzoek te weigeren. Niet ingehaalde gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking.
 

3.3 Minimale inschrijftermijn
De minimale inschrijftermijnvan een lidmaatschap is 3 volledige kalendermaanden.
 

3.4 Lessen anders dan lessen gegeven door derden
Lidmaatschap wordt rechtstreeks afgelost met de aanbieder van de lessen.
 

3.5 Prijs en betaling
De kaart geeft recht op 10 lessen.
De prijs staat vermeld op de website.
 

3.6 Geldigheidsduur
De lessen dienen binnen 6 maanden te worden gebruikt
 

3.7 Losse les
Dit is een éénmalige door de deelnemer te betalen en te volgen les bij SharingZ, anders dan op basis van het lidmaatschap.
Betaling gebeurt vooraf per overschrijving of PIN betaling
 

3.8 Aanmelding
De deelnemer/cursist dient zich voorafgaand aan deelname van een losse les aan te melden via info@sharingz.nl
 

3.9 Privésessies
3.9.1 Boeken
Een deelnemer kan een privé sessie volgen nadat hij/zij via info@sharingz.nl een afspraak heeft gemaakt en een boeking heeft gedaan en het volledige bedrag voor deelname heeft voldaan.
En dit bedrag is ontvangen door SharingZ met inachtname van de uiterlijke betaaltermijn.
 

3.9.2 Annulering door SharingZ
SharingZ behoudt zich het recht voor om een geplande privésessie te annuleren, als gevolg van overmacht.
In dat geval zal het reeds betaalde bedrag gerestitueerd worden aan de deelnemer.
 

3.9.3 Annulering
Tot 1 dag voor de geplande privésessie kan de deelnemer de inschrijving kosteloos annuleren.
Dit kan er per e-mail aan info@sharingz.nl
Indien de deelnemer de boeking binnen 24 uur voor aanvang van de geplande privésessie annuleert, wordt er geen geld terugbetaald.


Artikel 4: Prijzen, betaling en prijswijzigingen
Alle actuele prijzen staan vermeld op de website. SharingZ behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. De prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde. Dit wil zeggen dat de dagen waarop SharingZ geen lessen geeft dit is verrekend in de prijs van het lidmaatschap.

Betaling van het lidmaatschap geschiedt per automatische incasso.
De cursist machtigt SharingZ om maandelijks het contributie bedrag af te schrijven van de rekening van de cursist.
De incasso vindt plaats in de eerste week van de maand.

Start het abonnement halverwege de maand, dan zal de eerste contributie recht evenredig berekend worden op basis van de resterende dagen van de maand.

Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal er €25,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
Betaalherinneringen dienen binnen drie dagen te worden betaald. SharingZ behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het lidmaatschap van de betreffende deelnemer/cursist op te schorten tot de betaling is voldaan.
 

4.1 Betaling
Een lidmaatschap, workshop, privésessie of lossen les moet voorafgaand betaald worden.
Betalng kan geschieden door bankoverschrijving, automatische incasso of PIN betaling.
De automatische incasso geschiedt op de 1ste dag van de maand, indien dit in het weekend valt, dan op de eerst volgende werkdag.
Bij niet of niet tijdige betaling heeft SharingZ het recht om op de cursist/deelnemer de invorderings en incassokosten te verhalen.
Tevens heeft SharingZ het recht om deelname van de cursist/deelnemer aan de les te weigeren, indien niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 

4.2 Prijswijziging
De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschap, workshop en privésessies staan altijd op de website van SharingZ.
SharingZ behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten en diensten te wijzigen.
Deze prijswijzigingen worden vooraf aangkondigd in de zaal, en/of op de website en/of per email.
 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Aansprakelijkheid

SharingZ aanvaard geen enkele aansprakelijheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures.
Voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen is SharingZ nimmer aansprakelijk.

5.2 Letsel
SharingZ werkt met gekwalificeerde docenten en zogt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Doo deelname aan een les, wokshop of retreat bij, of verzorgd door Sharingz aanvaardt de deelnemer/cursist dit risico op een blessure of letsel.
SharingZ adviseert het volgende om deze risico’s te verminderen:
•    Consulteer een arts voordat je met de lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
•    Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd  aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workhop of retreat.
•    Luister goed naar de instructies van de docent en volg de ook op.
•    Luister goed naar de signalen van jelichaam en handel hier zorgvuldig naar.
•    Voor de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
•    Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn of pijn veroorzaken.
•    Stel vragen als je de oefening niet begrijpt.
•    Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde oefeningen uit.


Artikel 6: Lesrooster

6.1 Actuele rooster op de website
Het geldende lesrooster staat atlijd op de website. SharingZ behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worde, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de yogaruimte, op de website en/of per email.

6.2 Annulering lessen
SharingZ behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de in het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht.
In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6.3 Geen les
Bij sluiting van de locatie een les moeten missen of daardoor uitvallen van de les.
Dan bestaat er de mogelijkheid tot inhalen op een andere tijd of locatie.


Atikel 7: Beëindigen, veranderen en pauzeren lidmaatschap

7.1 Opzegtermijn
Beëindiging van het lidmaatschap is maandelijks mogelijk (met in achtname van de minimale inschrijftermijn) met een opzegtermijn van één maad. Opzegging dient schriftelijk per email aan info@sharingz.nl plaats te vinden voor de 15de van de maand om de maand erna inte gaan. Pas nadat het lid per email een bevestiging heeft ontvangen dat de opzegtermijn in goede orde is ontvangen, is er sprake van een rechtsgeldige opzegging. De enige geldige reden om een abonnement vroegtijdig te beëindigen is ziekte/ziekenhuisopname.
 

7.2 Verhogen, verlagen abonnement
Het is mogelijk om maandelijks het abonnement te verhogen of te verlagen naar een abonnement met een ander aantal lessen per week. Hierbij is spake van een opzegtermijn en dient de wijziging voor de 15de van de maand per email aan info@sharingz.nl aangevraagd te worden om de maand erna in te gaan. Pas nadat de cursist per mail een bevestiging heeft ontvangen dat de verlaging in goede orde is ontvangen, is er sprake van een rechtsgeldige verlaging van het abonnement. Bij omzetting van een onbeperkt abonnement naar een 1 of 2x per week lidmaatschap of bij een 2x per week naar 1x per week lidmaatschap, vervallen alle niet gevolgde lessen.
 

7.3 Ziekte/blessure/zwangerschap
Pauzeren van een abonnement is bij uitzondering mogelijk. De eerste geldige reden om een abonnement te pauzeren is ziekte/ziekenhuis opname/zwangerschap.
Een tweede geldige reden om te pauzeren is afwezigheid uit Nederland (langer dan 2 maanden). In overleg bepaalt SharingZ met de cursist de duur van de pauze, waarna hervatting van abonnement plaatsvindt. Dit kan niet met terugwerkende kracht.
De eerste maand na der hervatting zal de icasso weer starten. Mocht de cursist het lidmaatschap alsnog willen opzeggen na de startdatum van hervatten dan is dit mogelijk met in achtname van de opzegtermijn.
 

7.4 Tarief en vakantie
Het vaste maandelijkse lidmaatschap is een gemiddeld bedag over het aantal weken per jaar waarin er lessen gevolgd kunnen worden. De jaarlijkse geplande vakantieweken van de cursist worden hierin dus niet meegerekend. Dit houdt in dat als de cursist afwezig is wegens vakantie het vaste maandelijkse bedrag blijft gehandhaafd.
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald volgens artikel 3.2


Artikel 8: Huisregels

8.1 Huisregels
Alle cursisten/deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van de yoga/les locatie volgen;
•    Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van de locatie.
•    Houd rekening met parkeren bij de locatie, volg de regels.
•    Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
•    Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur een geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, in de kleedkamers is het gebruik van deodorant niet toegestaan.
•    Draag schone en makkelijk zittende kleding.
•    Doe je schoenen uit voor je de yoga ruimte betreed
•    SharingZ stelt yogamattern ter beschikking voor een proefles. Deze mat word door de docent uitgereikt.
•    Gevonden voorwerpen worden 2 weken op de locatie bewaard, zijn ze daarna niet opgehaald door de eigenaar, worden deze gedoneerd aan maatschappelijk kledingdepot.
•    Voor een optimale rust worden de deelnemers verzocht om tijdens de les niet te praten, en bij het verlaten van de yoga ruimte dit zachtjes te doen.
•    Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag word door SharingZ niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van de deelnemers dinet altijd gerespecteerd te worden.


8.2 Ontzegging toegang
SharingZ behoud zich het recht voor om cursisten die naar haar mening de huisregels, zoals benoemd in artikel 8.1 niet naleven de toegang tot de lessen te ontzeggen en eventueel het lidmaatschap van de cursist te beëindigen zonder terugbetaling van evenuteel reeds betaald lidmaatschap.


Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 Verzamelen persoonsgegevens
SharingZ verzamelt prsoonsgegevens van de leden/cursisten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor haar administratie.
SharingZ gaat zorgvuldig met deze verzamling van personsgegevns om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wt Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Gebruik gegevens
SharingZ gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om haar leden/cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen, in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien de cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van SharingZ kan dat schriftelijk worden meedegedeeld per email aan: info@sharingz.nl.
De cursist/lid/deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval er mogelijk niet van alle diensten, lessen, workshops en/of retreats gebruik gemaakt kan worden.

9.3 Doorgave gegevens
SharingZ geeft de persoonsgegevens van haar leden/deelnemers/cursisten nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.


Artikel 10: Toepasselijkheid recht en geschillen beslechting

10.1 NL recht
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen
Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de aanvullende voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen verminderd van kracht en waarde.


Aanvullende Algemene Voorwaarden voor workshops en retreats van SharingZ

Toepasselijkheid Aanvullende Algemene Voorwaarden
Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.
De Algemene Vcoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en retreats van SharingZ.
Door deelname aan een workshop of retreat verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Aanvullende Voorwaarden.

1: Workshops

1.1    Boeken
Een deelnemer kan aan pas aan een workshop deelnemen nadat er per email aan info@sharingz.nl de boeking heeft plaatsgevonden, het volledige bedrag is betaald, en er per mail van SharingZ is bevestigd dat zowel de boeking als het verschuldigde bedrag is ontvangen.

1.2    Annulering door SharingZ
SharingZ behoud zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of bij onvoldoende aanmedlingen In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

1.3    Annulering
Tot één maand voor de geplande workshop kan de deelnemer de inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan uitsluitend per mail aan info@sharingz.nl
Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer de inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van €25,- administratiekosten. Indien de deelnemer de inschrijving binnen even voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Deze voorwaarden van annulering worden overschreden door workshop specifieke voorwaarden indien per workshop nader gedefinieerd.


2: Retreats

2.1 Boeken
Een deelnemer kan aan pas aan een retreat deelnemen nadat er per email aan info@sharingz.nl de boeking heeft plaatsgevonden, het volledige bedrag is betaald, en er per mail van SharingZ is bevestigd dat zowel de boeking als het verschuldigde bedrag is ontvangen.

2.2 Betaling(stermijn)
Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk 90 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale retreatprijs dient uiterlijk 60 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan aan SharingZ.
Pas nadat het gehele bedrag door SharingZ is ontvangen, is de plek definitief gereserveerd.
Een deelnemer kan pas aan de retreat deelnemen nadat de volledige retreatprijs is betaald.

Houd er rekening mee dat ern geen restituties of kortingen zijn voor laat komen, voegtijdig vertrekken, annuleringen van vluchten, vertragingen in reizen of ziekte. Indien een deelnemer om welke reden dan ook de deelname aan een retreat annuleert, zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing, zonder uitzonderingen.
2.3 Annulering door SharingZ
SharingZ behoudt zich het recht vor de retreat te annuleren wegens overmacht en bij onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retreatprijs terugbetaald.

2.4 Annulering
Annulering van deelname aan een gepland retreat kan uitsluitend schriftelijk gedaan worden.
Dit kan per email aan: info@sharingz.nl
•    Tot 90 dagen voor de geplande retreat kan de deelnemer de inschrijving kosteloos annuleren.
•    Binnen 61-90 dagen voor de geplande retreatdatum kan de deelnemer de inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retreatprijs in rekening wordt gebracht.
•    Binnen 0-60 dagen voor de geplande retreatdtum kan de deelnemer de inschrijving annuleren, in welk geval de reeds betaalde retreatprijs niet wordt tergubetaald.
•    Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retreat, wordt de reeds betaalde retreatprijs niet terugbetaald.

2.5 annulerings-/reisverzekering
In geval een retreat door SharingZ moet woden geannuleerd bijvoorbeeld in geval van te weinig deelnemers), betaalt SharingZ (aan)betalingen terug die reeds door de deelnemer zijn voldaan. We kunnen echter niet gemaakte kosten voor vliegtickets of reiskostencompenseren. In het onwaarschijnlijke geval de SharingZ een retreat moet annuleren vanwege weer, natuurramp of politieke onrust, kunnen we geen terugbetaling garanderen, dit zal afhankelijk zijn van het ontvangen van een terugbetaling van de locatie/touroperator waarmee we werken.

Om risico’s te dekken, raden we de deelnemers ten zeerste aan zelf een annulerings-/reisverzekering af te sluiten. Een annulering-/reisverzekering dan de deelnemer beschermen in geval:
•    Deelnemer deelname aan de retreat annuleert.
•    De retreat wordt geannuleerd vanwege het weer, natuurramp of niet genoeg deelnemrs om de reis te maken.
•    Deelnemer bagage verliest.
•    Er medische kosten en kosten van repatriëring verschuldigd zijn, mocht de deelnemer ziek worden of gewond raken.
Wat precies gedekt word door een degelijke verzekering is afhankelijk van de gekozen verzekering; lees de voorwaarden nauwkeurig door.

Deze voorwaarden van annulering worden overschreden door retreat-specifieke voorwaarden indien per retreat nader gedefinieerd.